Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
25.5.2018

1.REKISTERINPITÄJÄ

Maalaamo MTW Oy
Karvaamokuja 4, 4. krs, 00380 Helsinki
+358 40 535 0401

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jessica Sacklén
Karvaamokuja 4, 4. krs, 00380 Helsinki
+358 40 832 6816
jessica.sacklen@mtw.fi

3.REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri (markkinointi ja myynti).

4. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseen. Yhteistyöhön tarjous ja kilpailutus tilanteissa. Työtilauksiin liittyvät laskut ja muut tietojen siirto.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot:
– etu- ja sukunimi / y-tunnus
– yksityishenkilö: osoite, puhelinnumero ja sähköposti
– yritys / muu yhteisö: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosite
– laskutustiedot

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään yrityksien ja yhteisöjen nettisivuilta. Henkilötietoja kerätään tarjouspyynnöistä
ja työtilauksista.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Henkilötietoja luovutetaan asiakkaille ja yhteistyökumpaneille henkilön omalla suostumuksella (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Kaikki paperiset tulosteet säilytetään toimistolla lukitussa tilassa. Toimistolla on
hälytysjärjestelmä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakas tietoja säilytetään Talenom ohjelmistoissa ja Sharepoint palvelimella. Käyttäjät
palvelutarjoajan valtuuttama henkilö (Talenom) ja SharePoint toimistohenkilöstö.
Tarjoukset ja suunnitelmat tallennetaan Sharepoint palvelimelle. Käyttäjät toimistohenkilöstö.

10. TARKASTUSOlKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteröidyn tulee esittää pyyntö Alice Sacklénille tai Jessica Sacklénille kirjallisesti tai
sähköpostilla. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisemaan häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot huomioiden tietojen käsittelyyn liittyvät tarkoitukset.
Ilmoittamalla toimistolle: Jessica Sacklén, jessica.sacklen@mtw.fi, 040 832 6816

11. YRITYKSEN TIETOTURVA

Henkilötietojen käsittelyssä otetaan huomioon luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja
vikasietoisuus. Työntekijöitä, jotka työskentelevät asiakastietorekisteriasioiden kanssa sitoo
salassapitosopimus. Tietokoneissa on asianmukaiset palomuurit ja tietoturvapäivitykset, jotka tehdään säännöllisesti.

12. TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ilmoitamme siitä ilman aiheetonta
viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta valvontaviranomaisille. Ilmoitus tehdään myös ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle.
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu yksilöiden
oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riski.

13. TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN

Maalaamo MTW Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
sivuostollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivätty 4.7.2018